Μαθήματα Γ εξαμήνου

Ψηφιακή Τεχνολογία (Γραφικά 2D/3D)

Μετασχηματισμοί στις Δύο Διαστάσεις. Ομογενείς Συντεταγμένες. Σύνθεση Μετασχηματισμών. Διδιάστατοι Μετασχηματισμοί Παράστασης (Window -to-Viewport Transformation). Πίνακες Μετασχηματισμών στο Χώρο Τριών Διαστάσεων. Αποκοπή στις Δύο Διαστάσεις. Αποκοπή ευθειών. Αποκοπή πολυγώνων. Αποκοπή στις Τρεις Διαστάσεις. Προβολές 3Δ σε 2Δ. Παραμετρικές Καμπύλες και Επιφάνειες. Καμπύλες Bezier. Καμπύλες B-Spline. Αλγόριθμοι Απόκρυψης. Διαγραφή Πίσω Επιφανειών. Αλγόριθμοι Απόκρυψης Ακμών. Αλγόριθμοι Απόκρυψης Επιφανειών. Απόκρυψη Τριδιάστατων Μαθηματικών Επιφανειών. Μοντέλα και Αλγόριθμοι Φωτισμού. Το Μοντέλο Ανάκλασης του Phong.

Πίσω

Γραφιστική Εντύπων Εκδόσεων

Εισαγωγή και ιστορική αναδρομή, γραφίστας και σχέδιο (ελεύθερο και γραμμικό), υποστρώματα (χαρτιά), χρώμα και χρωματική διαχείριση, χρωματικά μοντέλα, εκτυπωτικά συστήματα, εργαλεία εικαστικής έκφρασης, φόρμα και σχήματα, χώρος και αποστάσεις - layout, παραδοσιακά εργαλεία χάραξης εικόνας – μεταφορά στην ψηφιακή εποχή, φωτογραφική επεξεργασία εικόνας, εφαρμογές : λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, διαφημιστικό έντυπο, αφίσα, συσκευασία, λογισμικό για τις γραφικές τέχνες και την γραφιστική, περιφερειακές συσκευές.

Πίσω

Σχεδιασμός Παραγωγής

Ο όρος επιτραπέζια έκδοση (DTP) και βασικές έννοιες, προεκτύπωση, η γλώσσα postscript, γραφικές τέχνες και Η/Υ, συστήματα Η/Υ για την προεκτύπωση, λογισμικό για τις γραφικές τέχνες και την προεκτύπωση, σελιδοποίηση και ειδικό λογισμικό, εκτυπωτικά συστήματα ,εκτύπωση offset, χρώμα και χρωματικά μονέλα, χρωματικές ρυθμίσεις, cmyk, ανάλυση ενός εργαστηρίου dtp (είσοδοι, επεξεργασία, έξοδοι) σε επίπεδο εξοπλισμού, ανάλυση ενός εργαστηρίου dtp (είσοδοι, επεξεργασία, έξοδοι) σε επίπεδο λογισμικού, στάδια παραγωγής ενός εντύπου, ο ρόλος της προεκτύπωσης στην συνολική διαδικασία και τα όρια της, προοπτική αναπαραγωγής, σύγκριση και ανάλυση ροής τότε και τώρα.

Πίσω

Επιχειρησιακή Επικοινωνία

Εισαγωγικές έννοιες. Ο ρόλος της επικοινωνίας. Παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία. Εμπόδια αυτής. Βασικές αρχές που ακολουθεί η εφαρμογή της επικοινωνίας. Αποτελέσματα ατελούς επικοινωνίας. Διάκριση επικοινωνίας. Διακρίσεις αποδεκτών. Γενικές αρχές της επικοινωνίας. Εφαρμογή αυτών. Γραπτές Επικοινωνίες: Επιστολή. Ποιοτικά κριτήρια. Εφαρμογή των γενικών αρχών της επικοινωνίας στην σύνταξη των επιστολών. Διάκριση επιστολών ανάλογη με την μορφή. Τυποποιημένες επιστολές. Εγκύκλιοι. Επιδράσεις στον παραλήπτη. Ειδικές μορφές γραπτής επικοινωνίας: Προσωπικά έγγραφα (αίτηση-αναφορά -βιογραφικό σημείωμα). Υπομνήματα και υπηρεσιακά σημειώματα. Προτάσεις. Συμφωνίες. Συμβάσεις(δημόσιες και ιδιωτικές)Οδηγίες. Σύνταξη υπηρεσιακών εκθέσεων. Αλληλογραφία δημοσίων υπηρεσιών. Βασικά χαρακτηριστικά και κανόνες. Αποδέκτες. Προφορική επικοινωνία. Δημόσιες ομιλίες. Μορφές ομαδικής επικοινωνίας. Μαζικές συγκεντρώσεις. Συναντήσεις. Συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας. Σύνθεση επιτροπών. Επικοινωνία δυο προσώπων. Διακρίσεις συνομιλίας δυο προσώπων. Ηλεκτρονικές Μορφές Επικοινωνιών: Χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου για ανταλλαγή μηνυμάτων και εγγράφων. Ενδοεπιχειρησιακή χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιχειρηματικές Παρουσιάσεις με χρήση του PowerPoint. Εφαρμογές στην παρουσίαση επιχειρηματικών ιδεών και προτάσεων . Επιχειρηματικές Σελίδες στο Internet. Παρουσίαση προϊόντων και πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου. Προβλήματα και ασκήσεις Επικοινωνίας

Πίσω

Τεχνολογίες ΜΜΕ

Παρουσίαση και περιγραφή της λειτουργίας, των επιδράσεων, των προοπτικών, των εφαρμογών, των υπηρεσιών και των προϊόντων, καθώς και της σχετικής προβληματικής όσο το δυνατόν περισσότερων πτυχών παρουσίας και αλληλεπίδρασης της σύγχρονης τεχνολογίας και των Μ.Μ.Ε. στη ζωή μας. Ανάλυση των οικονομικών διαστάσεων των μέσων μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ) και της επιχειρηματικής λειτουργίας στη σύγχρονη παγκόσμια πραγματικότητα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Εξέλιξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Οργάνωση των κλάδων (εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση, δισκογραφία, διαφήμιση κ.ά.) με ιδιαίτερη εστίαση στο διαδίκτυο. Προβλήματα και προοπτικές των μέσων μαζικής επικοινωνίας στην Ελλάδα.

Πίσω

Στοιχεία Διαφήμισης

Εισαγωγή στη Διαφήμιση, Η σχεδίαση του Προγράμματος Διαφήμισης, Διαμόρφωση των διαφημιστικών στόχων, Καθορισμός του διαφημιστικού προϋπολογισμού, Η σχεδίαση και η ανάπτυξη της διαφήμισης, Η διαμόρφωση τπυ περιγράμματος, Η διαμόρφωση του διαφημιστικού κειμένου, Η απεικόνιση της διαφήμισης, Σχεδιασμός για την επιλογή των ΜΜΕ, 'Ελεγχος αποτελεσματικότητας της διαφήμισης, Η οργάνωση και η λειτουργία της διαφημιστικής εταιρείας, Η διαφήμιση στο Διαδίκτυο.

Πίσω

 

 

 
More Info
Greek