Μαθήματα Δ εξαμήνου

Δημιουργία Εικόνας, Ήχου μέσω Η/Υ

Η δειγματοληψία. Δομή και λειτουργία του δειγματολήπτη. Υλοποίηση δειγματοληψίας με το anti-aliasing φίλτρο. Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό. Η Κωδικοποίηση. Συμπίεση ήχου με απώλειες. Συμπίεση ήχου χωρίς απώλειες. Αποθήκευση ήχου. Μετάδοση ψηφιακών ακουστικών σημάτων. Ήχος surround. Το DTS. Η τεχνολογία Dolby Surround.

Πίσω

Τεχνολογίες Εκπομπής

Σήματα, Τι είναι σήμα – Βασικά χαρακτηριστικά σήματος (πλάτος, συχνότητα, , φάση, μήκος κύματος), Κατηγορίες σημάτων, Συνεχούς Χρόνου - Διακριτού Χρόνου, Πραγματικά – Μιγαδικά, Αιτιοκρατικά – Τυχαία, Άρτια – Περιττά, Αιτιατά – Αντι-αιτιατά – Μη-αιτιατά, Ενέργειας – Ισχύος, Βασικά στοιχειώδη σήματα, Βηματική, Προσήμου, Τετραγωνικού Παλμού, Κρουστική, Δειγματοληψίας, Παρεμβολής, Φασματική Περιγραφή σημάτων, Σειρές Fourier, A’ τριγωνική μορφή, Β΄ τριγωνομετρική μορφή, Εκθετική μορφή, Μετασχηματισμός Fourier, Ιδιότητες, Μετασχηματισμός χαρακτηριστικών συναρτήσεων, Φάσμα Πυκνότητας Πλάτους, Φάσμα Πυκνότητας Ισχύος, Εύρος ζώνης συχνοτήτων, Πραγματικό Εύρος Ζώνης, Απόλυτο Εύρος Ζώνης, Ενεργό Εύρος Ζώνης, Αναλογικά συστήματα διαμόρφωσης, Διαμόρφωση πλάτους (ΑΜ), κανονική Διαμόρφωση Πλάτους (AM), διαμόρφωση Διπλής Πλευρικής Ζώνης (DSB), διαμόρφωση Απλής Πλευρικής Ζώνης (SSB), διαμόρφωση Υπολειπόμενης Πλευρικής Ζώνης (VSB), Πολυπλεξία, Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνότητας (FDM), Πολυπλεξία Διαίρεσης Χρόνου (TDM), Διαμόρφωση γωνίας, Διαμόρφωση Φάσης (PM) και Συχνότητας (FM), Διαμόρφωση FMNBFM), Διαμόρφωση FM Ευρείας Ζώνης (WBFM), Ψηφιακή μετάδοση αναλογικών σημάτων, PCM (παλμοκωδική διαμόρφωση), Δειγματοληψία, Κβαντοποίηση, Κωδικοποίηση, Διαμόρφωση Δέλτα, Ψηφιακά συστήματα διαμόρφωσης, Παλμοί NRZ, Παλμοί Manchester, Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης, ASK, PSK, FSK, QPSK, DPSK, MPSK, MFSK. Στενής Ζώνη

Πίσω

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Βασικές Αρχές Δ.Α.Π. (Ορισμός, Λειτουργίες, Ρόλοι, Τμήματα ΔΑΠ). Οργανωτικές δομές και Οργανωσιακή κουλτούρα Δ.Α.Π και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα. Προγραμματισμός Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και Ανάλυση Θέσεων Εργασίας. Στελέχωση (Προγραμματισμός Ανθρωπίνων Πόρων, Μέθοδοι Εντοπισμού, Προσέλκυσης και Επιλογής Εργαζομένων, η Στελέχωση από την πλευρά του Υποψηφίου). Διαδικασία Πρόσληψης. Διαδικασία Ένταξης Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού. Αξιολόγηση της απόδοσης των Εργαζομένων (Ορισμός, Είδη Αξιολόγησης, Αποτελεσματική Αξιολόγηση, Διαδικασία, Μέθοδοι και Λάθη Αξιολόγησης, Συνέντευξη Αξιολόγησης). Συστήματα Αμοιβών Εργαζομένων (Στόχοι, Σημασία και Χρησιμότητα Αμοιβών, Είδη. Αμοιβής, Οικονομικές και μη Οικονομικές Αμοιβές, Αξιολόγηση Θέσεων, Παροχές). Επαγγελματική υγιεινή και ασφάλεια. Εργασιακές Σχέσεις (μισθωτών, εργοδοτών και κράτους - εργατικά συνδικάτα - συνδικαλισμός).

Πίσω

Γραφιστική Ηλεκτρονικών Εκδόσεων

Βασικές αρχές σχεδίασης, σχήματα και μορφή, επικεφαλίδα με εικόνα ή κείμενο, συνδυασμός πολλαπλών στοιχείων, χρήση πλέγματος, γραμματοσειρές προβολής, ένταση, στιλ, διάστιχο και διαστοιχείωση, γραμμές και διακοσμητικά, χρώμα, μείξη χρώματος και εικόνων, ιεράρχηση κειμένου, φωτογραφία, συνδυασμός κειμένου και εικόνας. Δημιουργία λογότυπου για χρήση στο web, newsletter, e-magazine, e-poster, ιστοσελίδας με δεσμούς και web banner.  Στο εργαστηριακό μέρος γίνεται πρακτική εφαρμογή στη δημιουργία τρισδιάστατου σχεδίου, λογότυπου, e-poster, e-diary, ηλεκτρονικού φυλλαδίου, newsletter και πολλών άλλων εφαρμογών με προοπτική την ηλεκτρονική τους χρήση και την προετοιμασία τους για εμφάνιση στην οθόνη του τελικού αποδέκτη.

Πίσω

Δημιουργικός Σχεδιασμός Μακέττας

Θεμελιώδεις ένοιες της αισθητικής, ρυθμός, συμμετρία-ασυμμετρία, ισορροπία-ανισορροπία, αρμονία. Οριοθέτηση του θέματος, οπτικό κέντρο εικόνας, ερχές χρυσής τομής. Σύνθεση, επικοινωνία φορμών , σχήματα, άξονες, γραμμές, σχέση πλαισίου με το θέμα. Εφαρμοσμένη εικαστική δημιουργία. Αναγνωρίσημη και αφαιρετική εικόνα. Τα εικαστικά οτοιχεία της σύνθεσης: φόρμα, όγκος, ύλη, άξονας, σημείο. Αυτοτέλεια της εικόνας. Η ομοιογένεια στοιχείο εικαστικής ολοκλήρωσης. Ατελής - μη ολοκληρωμένη εικόνα είναι επιτυχής βούληση ή ατυχία;

Πίσω

Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία

Κατανόηση του ηλεκτρονικού Τύπου, εξοικοίωση με τα νέα ΜΜΕ, η δημοσιογραφία και η προνομιακή σχέση με το Internet. Οι πρώτοι καιροί της τεχνολογικής επανάστασης στα ΜΜΕ. Το Internet, ως το εργαλείο δημοσιογραφικής έρευνας. Η ηλεκτρονική δημοσιογραφία. Το Internet, ως ένα νέο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Τα είδη του ηλεκτρονικού Τύπου. Στο εργαστηριακό μέρος διδάσκεται πακέτο επιτραπέζιων ηλεκτρονικών εκδόσεων για την δημιουργία δελτίων τύπου και ενημερωτικών δελτίων (εφημερίδα).

Πίσω

 

 

 

 


 
More Info
Greek