Εξεταστική Διαδικασία

Mετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου, ακολουθεί μία (1) εξεταστική περίοδος, τριών (3) εβδομάδων η κάθε μία, κατά τη διάρκεια των οποίων οι σπουδαστές εξετάζονται στα μαθήματα που διδάχθηκαν κατά το εξάμηνο σπουδών. Μετά την ολοκλήρωση διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου, εξετάζονται τα μαθήματα των Α, Γ, Ε, και Ζ εξαμήνων, ενώ μετά την ολοκλήρωση του εαρινού, εξετάζονται τα μαθήματα των Β, Δ και ΣΤ εξαμήνων.

Oι εξετάσεις περιόδου σε θεωρητικά μαθήματα, ή στο θεωρητικό μέρος μικτών μαθημάτων είναι για όλους τους σπουδαστές που τα έχουν δηλώσει υποχρεωτικές και διεξάγονται με βάση το πρόγραμμα, που συντάσσεται και ανακοινώνεται με ευθύνη από τον Πρόεδρο του Tμήματος, δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Tο πρόγραμμα εξετάσεων περιλαμβάνει:

  • το εξεταζόμενο μάθημα με τον κωδικό του αριθμό
  • τον εισηγητή των θεμάτων
  • ημερομηνία, ώρα και αίθουσα εξετάσεων
  • τους επιτηρητές των εξετάσεων
  • τον επόπτη της εξέτασης

Σχετικά έγγραφα

 Βεβαίωση συμμετοχής σπουδαστή σε εξετάσεις   

 

 

 


More Info
Greek