Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του πτυχιούχου του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ καθορίζονται με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 181 (τεύχος ΦΕΚ 244/1-12-2008, τεύχος Α). Συγκεκριμένα:

Α. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε συνεργαζόμενοι με άλλους επιστήμονες, στον τομέα της εφαρμογής των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες έτσι ώστε να:

 1. αναπτύσσουν εφαρμογές πολυμεσικού περιεχομένου.
 2. παράγουν προϊόντα όπως ταινίες, διαφημιστικά, ντοκυμαντέρ, video clips και υλικά παρουσίασης.
 3. επεξεργάζονται το παραγόμενο οπτικό-ακουστικό υλικό (post-production).
 4. δημιουργούν γραφικά υπολογιστών σε δύο και τρεις διαστάσεις, καθώς επίσης και συνθετικές ταινίες (animation).
 5. αναλαμβάνουν την ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων διαδικτυακής παρουσίας ενός οργανισμού.
 6.  παράγουν ράδιο-τηλεοπτική εκπομπή μέσω δια-δικτύου.
 7. έχουν την γραφιστική και σελιδοποιητική επιμέλεια και την προεκτυπωτική εποπτεία κάθε είδους εντύπου (εφημερίδες, περιοδικά, αφίσες, διαφημιστικά φυλλάδια, κ.λπ.).
 8. έχουν την γραφιστική επιμέλεια ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (newsletters, παρουσιάσεων κ.λπ.).
 9. χειρίζονται ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης δημοσιογραφικής ύλης που αυτοματοποιούν ολόκληρη την ροή εργασίας μιας εφημερίδας.
 10. διαχειρίζονται τον τρόπο επικοινωνίας με τον θεατή, ακροατή, αναγνώστη.
 11. προγραμματίζουν και αυτοματοποιούν τη λειτουργία και τη ροή των εργασιών στις μονάδες Μ.Μ.Ε.
 12. εγκαθιστούν, χειρίζονται και ρυθμίζουν ένα σημαντικό εύρος υπολογιστικών συστημάτων και περιφερειακών ήχου, εικόνας, βίντεο.

 Β. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος έχουν επιπλέον δικαίωμα:

 1. εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχολούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
 2. απασχόλησης στο δημόσιο και εξέλιξης στις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 3. συμμετοχής στην εκπόνηση μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών και έργων, στις κατηγορίες που καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Σχετικά έγγραφα

ΠΔ 181/08 - Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχου ΠΛΗ&ΜΜΕ 

 

 


More Info
Greek