Μαθήματα Α εξαμήνου

Εισαγωγή στην Πληροφορική (2101)

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν την επιστήμη της πληροφορικής και των υπολογιστικών συστημάτων γενικότερα και στο να αποκτήσουν οι φοιτητές όλα εκείνα τα εφόδια για να προχωρήσουν μετέπειτα σε πιο εξειδικευμένα μαθήματα πληροφορικής, του προγράμματος σπουδών. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των συσχετίσεων που διέπουν πολλά σύνθετα αντικείμενα, τα οποία συνθέτουν την επιστήμη της πληροφορικής: τεχνολογίες λογισμικού, προγραμματισμός, βάσεις δεδομένων, λειτουργικά συστήματα, δίκτυα υπολογιστών, διαδίκτυο, τεχνολογίες υλικού, αρχιτεκτονική υπολογιστών κ.α. Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών, ιστορική αναδρομή, επισκόπηση. Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, pc, περιφερειακές συσκευές. (κύκλος ανάκλησης-εκτέλεσης, υπολογιστές μικροκώδικα, κεντρική μονάδα επεξεργασίας, κύρια μνήμη, δευτερεύουσα μνήμη, αριθμητική λογική μονάδα, τύποι εντολών, μέθοδοι διευθυνσιοδότησης, περιφερειακές συσκευές). Εισαγωγή στο λογισμικό υπολογιστών. Εφαρμογές λογισμικού, ανάπτυξη λογισμικού, αλγόριθμοι, μοντέλα δεδομένων, αρχές λειτουργικών συστημάτων. Λειτουργικά συστήματα. Δίκτυα υπολογιστών, διαδίκτυο, εφαρμογές διαδικτύου. Βασικές γνώσεις προγραμματισμού Η/Υ, δομημένες γλώσσες προγραμματισμού. Υπολογιστές και αλγόριθμοι, ιεραρχία υλικού και λογισμικού, σχεδίαση αλγορίθμων, δομή και λειτουργία υπολογιστών, ιεραρχία γλωσσών προγραμματισμού, επικοινωνία υπολογιστών, μεταφραστές γλωσσών προγραμματισμού. Εισαγωγή στα δίκτυα επικοινωνιών. Λειτουργία και αρχιτεκτονική των δικτύων σε επίπεδα. Ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα. Ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων. Μελλοντικές εφαρμογές.

|Πίσω|

Μαθηματικά (2102)

Γραμμική άλγεβρα. Γραμμικά συστήματα με την μέθοδο Cramer και με αλγόριθμο Gauss, γραμμικά συστήματα ανισοτήτων, Διανυσματικοί χώροι, Πίνακες, Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα. Παράγωγος συνάρτησης. Κανόνες παραγώγισης. Εκθετική συνάρτηση-διαφορικό θεώρημα μέσης τιμής. Το γενικευμένο θεώρημα τύπος του Taylor-καμπυλότητα. Το αόριστο ολοκλήρωμα - απλές μέθοδοι ολοκλήρωσης ολοκλήρωση ρητών συναρτήσεων. Σειρές αριθμών-κριτήρια σύγκλισης σειρών με μη αρνητικούς όρους. Κριτήρια σύγκλισης σειρών με όρους θετικούς και αρνητικούς. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών μερική παράγωγος. Μιγαδικοί Αριθμοί. Μιγαδική Ανάλυση.

|Πίσω|

Επικοινωνιολογία και ΜΜΕ (2103)

Τι είναι επικοινωνία, ποια τα βασικά της μοντέλα και πως αυτά εφαρμόζονται στο χώρο της διοίκησης των επιχειρήσεων και ειδικότερα στις επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Τι σημαίνει σημειωτική, σημεία, κώδικες και σημασιοδότηση. Ποιες είναι οι σημειωτικές μέθοδοι και πως αυτές επηρεάζουν και διαμορφώνουν αντιλήψεις και απόψεις μέσα από τη χρήση τους στα διαφημιστικά μηνύματα (έντυπα, ραδιοφωνικά & τηλεοπτικά).

|Πίσω|

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση (2104)

Το μάθημα αποσκοπεί στη κατανόηση των αρχών που διέπουν τη λογική σχεδίαση και γενικότερα τον σχεδιασμό ψηφιακών συστημάτων. Επίσης παρέχει βασικές γνώσεις για τη κατανόηση της άλγεβρας Boole και των αρχών ψηφιακής λογικής στους σπουδαστές του κλάδου, με έμφαση στο σχεδιασμό και στην ανάλυση συνδυαστικής και ακολουθιακής ψηφιακής λογικής. Αριθμητικά Συστήματα, ψηφιακά συστήματα αρίθμησης και οι δυαδικοί αριθμοί. Οι τρόποι μετατροπής αριθμών από τη μια μορφή σε μια άλλη. Συμπληρώματα, δυαδικοί αριθμοί με πρόσημο δυαδικοί κώδικες και δυαδική λογική. Άλγεβρα Boole και Λογικές Πύλες, Βασικοί ορισμοί, βασικά θεωρήματα και οι ιδιότητες της άλγεβρας Boole. Λογικές συναρτήσεις και οι λογικές πράξεις και δίνονται όλες οι ψηφιακές λογικές πύλες. Ελαχιστοποίηση σε Επίπεδο Πυλών, Τρόποι ελαχιστοποίησης-Με άλγεβρα Boole και με χάρτη Karnaugh-. Χάρτης Karnaugh με τρεις, τέσσερεις και πέντε μεταβλητές. Απλοποίηση γινομένου αθροισμάτων. Υλοποίηση με πύλες OXI-KAI (NAND) και ΟΥΤΕ (NOR). Η συνάρτηση Αποκλειστικού-Η (XOR). Συνδυαστική Λογική, Βασικές αρχές για τα συνδυαστικά κυκλώματα. Η διαδικασία ανάλυσης και σχεδιασμού. Βασικά συνδυαστικά κυκλώματα όπως ο δυαδικός αθροιστής – αφαιρέτης, δυαδικός πολλαπλασιαστής, ο δεκαδικός αθροιστής, ο συγκριτής, διάφοροι κωδικοποιητές και απωκοδικοποιητές και το κύκλωμα πολυπλέκτη. Ακολουθιακή Λογική, Βασικές αρχές των ακολουθιακών κυκλωμάτων, οι μανδαλωτές και τα Flip-Flops. Ανάλυση σύνθετων ακολουθιακών κυκλωμάτων με ρολόι, καταχωρητές, μετρητές ριπής και σύγχρονοι μετρητές.

|Πίσω|

Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία (2105)

Το μάθημα συνδυάζει ένα εισαγωγικό θεωρητικό και ένα πρακτικό σκέλος. Αναπτύσσεται η φιλοσοφία της συγκρότησης και της συστηματικής μελέτης των Δημοσίων Σχέσεων (Δ.Σ.). Ερμηνεύονται οι στρατηγικές θετικής προβολής ιδιωτών, ιδιωτικών και δημόσιων φορέων με βάση τις κεντρικές αρχές του κλάδου, δηλαδή, την καλώς νοούμενη δημοσιότητα, την κοινωνική ευθύνη και τη διαφάνεια. Αναλύονται επιχειρησιακές έννοιες όπως της 'ομάδας στόχευσης', των 'εσωτερικών' και 'εξωτερικών' Δ.Σ. Παρουσιάζεται η εξελικτική πορεία του κλάδου μέχρι σήμερα, ενώ εστιάζονται επίσης οι προοπτικές και ο ρόλος των Δ.Σ. στην εποχή του παγκοσμιοποιημένου ανταγωνισμού. Εξετάζεται ο επαγγελματικός κώδικας δεοντολογίας των Δ.Σ. και η τήρησή του, ιδιαίτερα υπό το φως των πιεστικών σύγχρονων τάσεων απορύθμισης. Διακρίνονται οι Δ.Σ. από την άσκηση συγγενών επαγγελμάτων και παρουσιάζονται μοντέλα άσκησης Δ.Σ. σε πραγματικές και δυνητικές συνθήκες στο πλαίσιο των πρακτικών ασκήσεων. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την εξέταση κριτικών προσεγγίσεων αναφορικά με τον κλάδο και τη πρακτική των Δ.Σ.

|Πίσω|

 
More Info
Greek