Μαθήματα Β εξαμήνου

Προγραμματισμός Η/Υ (2201)

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν την συγγραφή προγραμμάτων και του προγραμματισμού γενικότερα και να αποκτήσουν οι φοιτητές όλα εκείνα τα εφόδια για να προχωρήσουν μετέπειτα σε πιο εξειδικευμένα θέματα και μεθοδολογίες προγραμματισμού των υπολογιστών. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών αρχών προγραμματισμούς, μεθοδολογίες και τεχνικές βελτιστοποίησης προγραμμάτων, διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων μέσο του προγραμματισμού, σύγχρονων και ειδικών εφαρμογών. Εισαγωγή στον προγραμματισμό, Γλώσσες προγραμματισμού, Ιεραρχία, Μεταφραστές, Βασικές αρχές αλγορίθμων, Διάγραμμα ροής, Ψευδοκώδικας, Η δομή της γλώσσας, Το λεξικό της γλώσσας, Πρόγραμμα, Βιβλιοθήκες, Μεταβλητές, Βρόχοι, Συναρτήσεις, Διαδικασίες, Πίνακες, Δομές, Δείκτες, Ακολουθίες, Αρχεία, Προηγμένα θέματα προγραμματισμού, Ειδικές εφαρμογές.

|Πίσω|

Βάσεις Δεδομένων (2202)

Σκοπός του μαθήματος είναι με την ολοκλήρωσή του οι σπουδαστές να έχουν κατανοήσει τι είναι σχεσιακή Βάση Δεδομένων, ποιες είναι οι βασικές αρχές του σχεσιακού λογισμού, τι είναι η σχεσιακή άλγεβρα, να μπορούν να σχεδιάζουν διαγράμματα οντοτήτων συσχετίσεων για σύνθετες βάσεις δεδομένων, να έχουν αναπτύξει πρακτικές δεξιότητες στη Δομημένη Γλώσσα Ερωτήσεων (SQL) και τέλος να είναι σε θέση να διαχειρίζονται τα πιο δημοφιλή Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ).Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Ιστορική Αναδρομή. Σύγκριση του ΣΔΒΔ με την παραδοσιακή οργάνωση αρχείων. Η αρχιτεκτονική και τα μοντέλα δεδομένων των συστημάτων βάσεων δεδομένων. Βασικές έννοιες δεδομένων (ανεξαρτησία δεδομένων κτλ.). Το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων, ο σχεσιακός λογισμός και η σχεσιακή άλγεβρα. Εισαγωγή στην κανονικοποίηση. Διαγράμματα Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Δομημένη Γλώσσα Ερωτήσεων (SQL). Θέματα Διαχείρισης και Λειτουργίας (ακεραιότητα, βελτιστοποίηση, ασφάλεια, κλπ.). Υποδειγματικές εφαρμογές: σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών σχεσιακών βάσεων δεδομένων με χρήση κατάλληλου λογισμικού.

|Πίσω|

Ψηφιακή Τεχνολογία Ήχου και Εικόνας (2203)

Ήχος: Δειγματοληψία και κβαντισμός ηχητικών σημάτων. Υπερδειγματοληψία, μορφοποίηση θορύβου και διαμόρφωση σήματος σε 1 bit. Αριθμητική αναπαράσταση και αποθήκευση ηχητικών δεδομένων. Τύποι αρχείων και επεξεργασία ηχητικών δεδομένων. Τεχνολογία μετατροπέων A/D και D/A. Το ψηφιακό studio ήχου: υποσυστήματα και υλοποιήσεις. Υλοποίηση αλγορίθμων σε υλικό (hardware) ή λογισμικό (software). Εφαρμογές: equalization, compression, reverberation, sampling rate conversion, noise reduction. Τύποι αρχείων και οργάνωση ηχητικών δεδομένων. Συμπίεση με ή χωρίς απώλειες (Lossless/lossy data compression). Στοιχεία Υποκειμενικών Μεθόδων Συμπίεσης (φαινόμενο επικάλυψης). Κωδικοποιήσεις κατά MPEG-1 και Dolby AC-2. Πολυκαναλική κωδικοποίηση ήχου: Τυποποιήσεις MPEG-2 και Dolby AC-3. Μετάδοση ηχητικών δεδομένων μέσω δικτύων και εφαρμογές DAB. Χαρακτηριστικά και τεχνολογία δίσκων (ανάγνωσης ή και εγγραφής). Υποσυστήματα και μηχανισμοί οπτικής ανάγνωσης. Κωδικοποίηση και οργάνωση δεδομένων. Τυποποιήσεις δίσκων CD (CD-DA, CD-ROM, CD-R, κ.λ.π.). Συστήματα δίσκων DVD, MD και SA-CD. Συσκευές καταγραφής ήχου. Τύποι μικροφώνων. Συσκευές μετάδοσης ήχου. Τύποι ηχείων. Εικόνα: Ανθρώπινη όραση. Βασικά χρωματικά μοντέλα. Καταγραφή εικόνας σε ψηφιακή μορφή. Συσκευές καταγραφής εικόνων. Ψηφιακές κάμερες, σαρωτές. Συστήματα ψηφιοποίησης. Συσκευές CCD. Τύποι αρχείων εικόνας. Συμπίεση εικόνας. Τύποι συμπίεσης ψηφιακών εικόνων. Δικτυακή μετάδοση εικόνας. Πρότυπα μετάδοσης. Τεχνολογίες και συστήματα καταγραφής κίνησης (motion detectors).

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι σπουδαστές θα εκπαιδευτούν στη χρήση του προγράμματος επεξεργασίας ήχου Adobe Audition και επεξεργασίας εικόνας Adobe Photoshop.

|Πίσω|

Πιθανότητες – Στατιστική (2204)

Βασική πιθανοθεωρία, συνδυαστική ανάλυση και εφαρμογές. Μονοδιάστατες και πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές. Συναρτήσεις κατανομής, πιθανότητας και πυκνότητας. Αλλαγή μεταβλητών, ανεξαρτησία, συνελίξεις. Κατανομές υπό συνθήκη. Ροπές, ροπογεννήτριες και χαρακτηριστικές συναρτήσεις. Συνδιασπορά και συσχέτιση. Υπό συνθήκη μέση τιμή, διασπορά και εφαρμογές. Μελέτη χρήσιμων προτύπων: Κατανομές Bernoulli, διωνυμική, πολυωνυμική, υπεργεωμετρική, γεωμετρική, αρνητική διωνυμική, Poisson, ομοιόμορφη, εκθετική, Γάμμα, Βήτα, Weibull, κανονική, λογαριθμοκανονική, χ2, t, F, πολυδιάστατη κανονική. Η διαδικασία Poisson. Προσομοίωση. Ανισότητες και οριακά θεωρήματα πιθανοτήτων. Αξιοπιστία συστημάτων και ρυθμοί αποτυχίας. Η εκθετική και η Weibull κατανομή στην αξιοπιστία. ΙΙ. Τεχνικές δειγματοληψίας. Περιγραφική στατιστική. Δειγματοληπτικές κατανομές και βασική θεωρία κανονικού πληθυσμού. Αρχές σημειοεκτιμητικής. Εκτιμητική ροπών και μέγιστης πιθανοφάνειας. Εκτιμητική διαστήματος: Διαστήματα εμπιστοσύνης για μέσες τιμές, αναλογίες και διασπορές.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι σπουδαστές θα ασκηθούν στην επίλυση προβλημάτων στατιστικής και πιθανοθεωρίας χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα πακέτα στατιστικής επεξεργασίας (SPSS) και προγράμματα ανοιχτού κώδικα (octave).

|Πίσω|

Εισαγωγή στα Μέσα και τη Μαζική Επικοινωνία (2205)

Η επικοινωνία στην εποχή των μαζικών μέσων αποτελεί κεντρικό άξονα δράσης που συν-καθορίζει τη μορφή της κοινωνίας. Στοιχεία λειτουργίας των μέσων επικοινωνίας, καθώς και η εξελικτική πορεία τους στην κοινωνία στην Ελλάδα και διεθνώς, επιτρέπει στους φοιτητές να προσκομίσουν γνώσεις για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μέσων, τα πορώδη όρια μεταξύ αυτών και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η « κοινωνία της μαζικής επικοινωνίας». Εξετάζονται διαφορετικές πτυχές που χαρακτηρίζουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα οποία εμφανίζονται αρχικά ως τεχνολογίες, ωστόσο, παίρνουν υπόσταση και γίνονται «μέσα» και θεσμοί μέσα από την τριβή τους με τις κοινωνικές χρήσεις.

|Πίσω|

Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία (2206)

Εισαγωγή στην έντυπη δημοσιογραφία. Μελέτη του γραπτού δημοσιογραφικού λόγου ως σημασιακού δυναμικού, που προσδιορίζει την παραγωγή, διανομή και πρόσληψή του. Εξετάζονται τυπολογίες δημοσιογραφικών ειδών που προτείνονται σε εγχειρίδια επαγγελματικής δημοσιογραφίας και σε εργασίες μελετητών του δημοσιογραφικού λόγου, ενώ παράλληλα συζητούνται τα θεωρητικά προβλήματα της ταξινόμησής του. Τέλος, διερευνάται η "γλώσσα της δημοσιογραφίας". Παρουσιάζονται αφενός καθιερωμένοι ρυθμιστικοί κανόνες γραφής και τα προβλήματα που θέτουν, και αφετέρου περιγραφικές προσεγγίσεις της δημοσιογραφικής γλώσσας ως λειτουργικής ποικιλίας με σημαντικές διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της. Σε όλη τη διαδρομή του μαθήματος γίνονται αναγνωστικές / ερμηνευτικές εφαρμογές στον ελληνικό τύπο σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης που προτείνονται.

|Πίσω|


 
More Info
Greek