Μαθήματα Δ εξαμήνου

Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου (2401)

Βασικά στοιχεία του ψηφιακού ήχου. Δημιουργία και μετάδοση του ήχου. Τρόπος αντίληψης ήχου από τον άνθρωπο. Βασικά στοιχεία ψυχοακουστικής. Ακουστική χώρων. Καταγραφή του ήχου. Μετατροπή αναλογικό σε ψηφιακό σήμα. Δειγματοληψία – Κωδικοποίηση. Μοντελοποίηση ήχου. Στατιστικά χαρακτηριστικά του ήχου. Φασματικά χαρακτηριστικά του ήχου. Χρονικά χαρακτηριστικά του ήχου. Χωρικά χαρακτηριστικά του ήχου. Ψηφιακή επεξεργασία ήχου στο πεδίο της συχνότητας. Βασικές τεχνικές και αλγόριθμοι βελτίωσης ποιότητας ήχου. Αποθορυβοποίηση, αφαίρεση αντήχησης, εντοπισμός θέσης ηχητικών πηγών, διαχωρισμός ταυτόχρονων σημάτων. Επεξεργασία ομιλίας. Επεξεργασία Μουσικής. Εξαγωγή παραμέτρων και χαρακτηριστικών σημάτων ήχου ομιλίας και μουσικής.

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει άσκηση των σπουδαστών με χρήση προγραμμάτων ανοιχτού κώδικα (octave, scilab) για την επίλυση βασικών προβλημάτων επεξεργασίας ήχου που παρουσιάζονται στην θεωρία.

|Πίσω|

Ψηφιακός Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Μέσων (2402)

Στηριζόμενοι στις βασικές αρχές της γραφιστικής, αντιμετωπίζουμε το σύνολο των νέων μέσων ως καμβά δημιουργίας και πεδίο εφαρμογής όλων των ορθών πρακτικών σελιδοποίησης και οπτικοποίησης του μηνύματος με άξονες το κείμενο και την εικόνα – γραφικό.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι σπουδαστές θα χρησιμοποιήσουν τα προγράμματα adobe illustrator, adobe flash, και ένα πρόγραμμα διαχείρησης περιεχομένου ιστοχώρου (cms) για την πρακτική τους άσκηση στην περιοχή του ψηφιακού σχεδιασμού των νέων ηλεκτρονικών μέσων.

|Πίσω|

Δίκτυα Υπολογιστών (2403)

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών σχεδίασης, πρωτοκόλλων, και αρχιτεκτονικών των δικτύων υπολογιστών, καθώς και σύγχρονων τάσεων. Εκτός από το «πως» λειτουργούν τα δίκτυα υπολογιστών, έμφαση θα δοθεί και στο «γιατί» λειτουργούν με τον συγκεκριμένο τρόπο. Ο σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία της τεχνολογίας δικτύων που στηρίζονται στη μεταγωγή πακέτων και η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για σχεδίαση και ανάλυση σύγχρονων και μεγάλων δικτύων. Εισαγωγή στα δίκτυα επικοινωνίας και τις υπηρεσίες που παρέχουν, Αρχές σχεδίασης, αρχιτεκτονική κατά επίπεδα, μοντέλο OSI και Internet, Μετάδοση πληροφορίας, μεταγωγή, πολυπλεξία, Φυσικό επίπεδο: διάδοση σημάτων, κωδικοποίηση, συγχρονισμός, framing, Επίπεδο σύνδεσης δεδομένων: framing, έλεγχος λαθών, retransmission protocols, Τοπικά δίκτυα: έλεγχος πρόσβασης μέσου, Ethernet, Token Ring, FDDI, Wireless, Επίπεδο δικτύου: ονοματοδοσία, διευθυνσιοδότηση, address resolution, δρομολόγηση, πρωτόκολλο IP (Internet Protocol), Επίπεδο μεταφοράς: Υπηρεσίες παρεχόμενες από το επίπεδο μεταφοράς. Ποιότητα εξυπηρέτησης. Πρωτόκολλα μεταφοράς. Διευθυνσιοδότηση. Πολύπλεξη. Διαχείριση σύνδεσης, έλεγχος ροής και συμφόρησης, TCP (Transport Control Protocol), Το Επίπεδο Συνόδου: Υπηρεσίες που παρέχονται από το επίπεδο συνόδου. Ανταλλαγή δεδομένων, Διαχείριση διαλόγου. Συγχρονισμός, το μοντέλο πελάτη - μονάδας εξυπηρέτησης, Ορφανές διαδικασίες. RPC, Εισαγωγή στο Multicasting. Internet Group Management Protocol (IGMP) και Multicast Backbone (MBONE), Υπηρεσίες Ονοματολογίου Πεδίων, Εισαγωγή στη διαχείριση Δικτύων, Πρωτόκολλο Ipv6.

|Πίσω|

Τεχνολογίες Εκπομπής και ΜΜΕ (2404)

Σήματα, Τι είναι σήμα – Βασικά χαρακτηριστικά σήματος (πλάτος, συχνότητα, , φάση, μήκος κύματος), Κατηγορίες σημάτων, Συνεχούς Χρόνου - Διακριτού Χρόνου, Πραγματικά – Μιγαδικά, Αιτιοκρατικά – Τυχαία, Άρτια – Περιττά, Αιτιατά – Αντι-αιτιατά – Μη-αιτιατά, Ενέργειας – Ισχύος, Βασικά στοιχειώδη σήματα, Βηματική, Προσήμου, Τετραγωνικού Παλμού, Κρουστική, Δειγματοληψίας, Παρεμβολής, Φασματική Περιγραφή σημάτων, Σειρές Fourier, A’ τριγωνική μορφή, Β΄ τριγωνομετρική μορφή, Εκθετική μορφή, Μετασχηματισμός Fourier, Ιδιότητες, Μετασχηματισμός χαρακτηριστικών συναρτήσεων, Φάσμα Πυκνότητας Πλάτους, Φάσμα Πυκνότητας Ισχύος, Εύρος ζώνης συχνοτήτων, Πραγματικό Εύρος Ζώνης, Απόλυτο Εύρος Ζώνης, Ενεργό Εύρος Ζώνης, Αναλογικά συστήματα διαμόρφωσης, Διαμόρφωση πλάτους (ΑΜ), κανονική Διαμόρφωση Πλάτους (AM), διαμόρφωση Διπλής Πλευρικής Ζώνης (DSB), διαμόρφωση Απλής Πλευρικής Ζώνης (SSB), διαμόρφωση Υπολειπόμενης Πλευρικής Ζώνης (VSB), Πολυπλεξία, Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνότητας (FDM), Πολυπλεξία Διαίρεσης Χρόνου (TDM), Διαμόρφωση γωνίας, Διαμόρφωση Φάσης (PM) και Συχνότητας (FM), Διαμόρφωση FMNBFM), Διαμόρφωση FM Ευρείας Ζώνης (WBFM), Ψηφιακή μετάδοση αναλογικών σημάτων, PCM (παλμοκωδική διαμόρφωση), Δειγματοληψία, Κβαντοποίηση, Κωδικοποίηση, Διαμόρφωση Δέλτα, Ψηφιακά συστήματα διαμόρφωσης, Παλμοί NRZ, Παλμοί Manchester, Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης, ASK, PSK, FSK, QPSK, DPSK, MPSK, MFSK. Στενής Ζώνη.

Στο εργαστηριακό κομμάτι οι σπουδαστές θα εκπαιδευτούν στην χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων επεξεργασίας βίντεο (Adobe Premier) για τη δημιουργία και επεξεργασία τηλεοπτικών ή άλλων σποτ.

|Πίσω|

Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισμών (2405)

H Στρατηγική Διοίκηση δίνει την ευκαιρία στον φοιτητή να ‘δει ’ έναν οργανισμό / επιχείρηση ολιστικά , με απώτερο σκοπό να αναγνωρίσει , να δημιουργήσει και να διατηρήσει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. Στην εποχή μας, που ακόμη και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ανταγωνίζονται για χρηματοδότηση, η έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος καθίσταται πλέον σημαντική. Το πρώτο αυτό μέρος επικεντρώνεται στην κατανόηση των βασικών θεμάτων που αναπτύσσονται από την κλασσική προσέγγιση της στρατηγικής και βασίζεται κυρίως στην σχολή του Σχεδιασμού (Design School). To Τρίπτυχο που ακολουθείται είναι: Ανάλυση – Επιλογή – Εφαρμογή της στρατηγικής. Ο φοιτητής διδάσκεται τα βασικά εργαλεία σε κάθε ένα από αυτά τα στάδια με απώτερο στόχο την διευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων. Αναλυτικότερα σε κάθε στάδιο διδάσκονται: ΑΝΑΛΥΣΗ: Εργαλεία ανάλυσης μάκρο- και μίκρο - περιβάλλοντος της επιχείρησης. Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, πόροι, δεξιότητες, ικανότητες και κουλτούρα. Σύνθεση των παραπάνω σε ανάλυση ΑΔΕΑ (SWOT) για την επισήμανση των στρατηγικών θεμάτων της επιχείρησης. ΕΠΙΛΟΓΗ: Στρατηγικές ανάπτυξης, διάσωσης, αναστροφής κ. ά. Ανάπτυξη και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Στρατηγική προϊόντων υπηρεσιών σε αγορές. Τρόποι επιλογής στρατηγικής. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Δομές επιχείρησης, αξιολόγηση και παρακολούθηση στρατηγικής εφαρμογής.

|Πίσω|

Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία (2406)

Κατανόηση του έντυπου Τύπου, εφημερίδες, περιοδικά. Βασικές αρχές λειτουργίας εφημερίδας και ενός περιοδικού. Τρόπος παραγωγής εφημερίδας. Τρόπος παραγωγής περιοδικού. Σχεδιασμός έντυπων μέσων. Δημοσιογραφία στην εφημερίδα και το περιοδικό. Εξοικοίωση με τα νέα ΜΜΕ, η δημοσιογραφία και η προνομιακή σχέση με το Internet. Οι πρώτοι καιροί της τεχνολογικής επανάστασης στα ΜΜΕ. Το Internet, ως το εργαλείο δημοσιογραφικής έρευνας. Η ηλεκτρονική δημοσιογραφία. Εφημερίδες και περιοδικά στο Internet. Συστήματα αυτοματοποίησης ροής εργασιών σε οργανισμούς εφημερίδων και περιοδικών.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι σπουδαστές θα χρησιμοποιήσουν τα προγράμματα DTP (Quark Express και Indesign) για την δημιουργία έντυπης έκδοσης εφημερίδας και περιοδικού. Επίσης θα χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα NewsAsset με το οποίο είναι εφοδιασμένο το εργαστήριο Δημοσιογραφίας για την εκπαίδευση και εξοικείωση των σπουδαστών με το ευρέως χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα αυτοματοποίησης ροής εργασιών σε δίκτυα εφημερίδων, περιοδικών αλλά και ειδησεογραφικά πρακτορεία.

|Πίσω|

 
More Info
Greek