Μαθήματα ΣΤ εξαμήνου

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (2601)

Εισαγωγή στα ψηφιακά σήματα. Τρόποι αναπαράστασης. Θεμελιώδεις ακολουθίες. Περιοδικά ψηφιακά σήματα. Συμμετρικές ακολουθίες. Άρτιες και περιττές ακολουθίες. Πράξεις σημάτων. Συστήματα διακριτού χρόνου. Συνέλιξη. Ιδιότητες της συνέλιξης. Εξισώσεις διαφορών. Απόκριση συχνότητας. Ψηφιακά φίλτρα. Τύποι φίλτρων. Διασύνδεση συστημάτων. Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου. Ιδιότητες του μετασχηματισμού DTFT. Μετασχηματισμός Z. Το πεδίο σύγκλισης. Ιδιότητες του μετασχηματισμού Ζ. Αντίστροφος μετασχηματισμός Ζ. Δυναμοσειρές. Η διακριτή σειρά Fourier (DFS). Ιδιότητες του DFS. Ο μετασχηματισμός DFT. Ιδιότητες του μετασχηματισμού. Κυκλική Συνέλιξη. Σύγκριση κυκλικής με γραμμική συνέλιξη. Μέθοδος συνέλιξης overlap-save και overlap-add. Συστήματα διακριτού χρόνου: FIR, IIR. Σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα γίνει χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας σήματος ανοιχτού κώδικα (octave, scilab) για την επίλυση σειράς προβλημάτων της θεματικής περιοχής που παρουσιάζεται στην θεωρία.

|Πίσω|

Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων (2602)

Σκοπός του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να γνωρίζουν τα προβλήματα ασφάλειας των υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων, τους μηχανισμούς και τις τεχνολογίες προστασίας τους, και να εκπαιδευτούν σε εργαστηριακό περιβάλλον στον προσδιορισμό ευπαθειών, στην ανάπτυξη πολιτικών ασφάλειας, στην εφαρμογή μέτρων προστασίας, καθώς και στην υλοποίηση κρυπτογραφικών αλγορίθμων. Εννοιολογική θεμελίωση όρων ασφάλειας δικτυακών συστημάτων. Έλεγχος προσπέλασης. Μοντέλα ασφάλειας. Ιομορφικό λογισμικό. Σχεδιασμός ασφαλών πρωτοκόλλων. Αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας σε δικτυακό περιβάλλον. Ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων: Unix, Windows NT. Στοιχεία εφαρμοσμένης κρυπτογραφίας: Κλασικές κρυπτογραφικές μέθοδοι. Συμμετρικά και ασύμμετρα κρυπτοσυστήματα. Επιλεκτικά θέματα θεωρίας αριθμών. Κώδικες αυθεντικοποίησης μηνυμάτων. Ψηφιακές υπογραφές. Πάροχοι υπηρεσιών Πιστοποίησης: απαιτήσεις χρηστών, παρεχόμενες υπηρεσίες, τεχνολογικές λύσεις, πολιτικές συντήρησης και παροχής πιστοποιητικών, μέθοδοι εποπτείας και τεχνικές αξιολόγησης. Υποδομή δημόσιων κλειδιών. Εφαρμογές.

|Πίσω|

Διαδικτυακή τηλεόραση και ραδιόφωνο (2603-a)

Βασικές αρχές δικτύων. Πρωτόκολλα μετάδοσης πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο. Κωδικοποίηση βίντεο και ήχου για μετάδοση σε πραγματικό χρόνο. Δημιουργία web-tv. Απαραίτητο λογισμικό και υλικό. Δημιουργία web-radio. Απαραίτητο λογισμικό και υλικό. Μελέτες περιπτώσεων από Ελλάδα και εξωτερικό. Βαθμός διάδοσης των διαδικτυακών μέσων στην αγορά. Διαδικτυακή διαφήμιση.

|Πίσω|

Οπτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα Ψηφιακής Εποχής (2603-b)

Ιστορική αναδρομή στην οπτική επικοινωνία. Η ανάγκη της αναπαράστασης με σκοπό την επικοινωνία. Ο ρόλος της οπτικής επικοινωνίας στη σύγχρονη εποχή. Ειδικότερα εξετάζεται η συνδυασμένη χρήση των βασικών συστατικών του, δηλαδή της τυπογραφίας και των εικαστικών και φωτογραφικών στοιχείων, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης, λειτουργικής γραφιστικής λύσης στο επικοινωνιακό πρόβλημα.

|Πίσω|

Εκπαιδευτικά multimedia προγράμματα (2604)

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, με την χρήση εφαρμογών πολυμέσων. Το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή, αλλά και την εμπεριστατωμένη προσέγγιση της εκπαίδευσης από απόσταση, αλλά και της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Βασική πλατφόρμα εκμάθησης και στις δύο παραπάνω κατηγορίες είναι τα προγραμματιστικά πακέτα πολυμέσων (multimedia): εικόνα, ήχος βίντεο. Εισαγωγικές έννοιες, χρήση υπολογιστών και εκπαίδευση, μεθοδολογίες και πολυμέσα στην μάθηση. Βασικές αρχές και διδασκαλίες, κατηγορίες ψυχολογίας, αντικειμενισμός, κονστρουκτιβισμός. Εκπαίδευση από απόσταση, αυτο-εκπαίδευση, ηλεκτρονική εκπαίδευση. Λογισμικό εκπαίδευσης, χαρακτηριστικά, ιδιότητες. Διαδικασία εκμάθησης, μεθοδολογία, οργάνωση, αλληλουχία, ανάδραση. Υπερμέσα, δομή, μορφές υπερμέσων. Ασκήσεις, ασκήσεις πολυμέσων. Προσομοιώσεις, τύποι, πλεονεκτήματα, σχεδιασμός και ανάπτυξη. Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, εργαλεία, προσαρμογή. Εξετάσεις, δομή, οργάνωση, διεξαγωγή. Διαδίκτυο και εκπαίδευση. Εκπαιδευτικά παιχνίδια. Εκπαιδευτικό υλικό, μεθοδολογίες, σχεδίαση, ανάπτυξη. Εφαρμογές, εκπαιδευτικές πλατφόρμες, ηλεκτρονική τάξη.

|Πίσω|

Διαδικτυακός Προγραμματισμός (2605-a)

Εισαγωγή στο διαδίκτυο και στην επιστήμη του ιστού, ιστορική αναδρομή, τρέχουσα τεχνολογία και πεδία εφαρμογών, προοπτικές. Τεχνολογίες TCP/IP, Τεχνολογία εξυπηρετητών διαδικτύου (web servers). - Ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο: Προγραμματισμός στην πλευρά του χρήστη (HTML, Javascript, Cascading Style Sheets, DOM). Προγραμματισμός στην πλευρά του διακομιστή (PHP, JSP, Servlets). Διασύνδεση με βάσεις δεδομένων, AJAX. Εισαγωγή στην XML, DTD, XML Schema, XSLT. Διαδραστικός προγραμματισμός. Actionscript για δημιουργία εφαρμογών σε FLASH.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι σπουδαστές θα χρησιμοποιήσουν τις παραπάνω γλώσσες διαδικτυακού προγραμματισμού για να ασκηθούν στην δημιουργία μιας σειράς από πραγματικές εφαρμογές.

|Πίσω|

Αναγνώριση προτύπων (2605-b)

Μέθοδοι αναγνώρισης προτύπων. Όρια στην ακρίβεια μέτρησης της αξιοπιστίας αναγνώρισης. Κατευθυνόμενη εκπαίδευση και αυτοεκπαίδευση. Συναρτήσεις απόστασης. Ταξινόμηση με κριτήριο την μικρότερη απόσταση και τα Κ-κοντινότερα πρότυπα. Ο αλγόριθμος Κ-means. Γραμμικές και μη γραμμικές συναρτήσεις απόφασης. Ο αλγόριθμος Perceptron. Ταξινομητές Bayes και ταξινομητές Bayes ελαχίστου κόστους. Εκτίμηση της πυκνότητας πιθανότητας προτύπων: Μεγιστοποίηση εντροπίας, εκτιμητής Parzen, ορθοκανονικές συναρτήσεις, μέθοδοι των Robbins-Monro και Kiefer-Wolfowitz, LMS. Νευρωνικά δίκτυα. Εκπαίδευση διόρθωσης λάθους, Hebbian και ανταγωνιστική εκπαίδευση. Πολυεπίπεδο perceptron. Οπισθοδρομική διάδοση του σφάλματος. Δίκτυα ακτινικών συναρτήσεων. Μηχανή Hopfield. Μέθοδοι εξαγωγής παραμέτρων. Μείωση διαστατικότητας διανυσμάτων παραμέτρων. Μετασχηματισμοί παραμέτρων για την βελτιστοποίηση ακρίβειας ταξινομητών.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι σπουδαστές θα χρησιμοποιήσουν προγράμματα ανοιχτού κώδικα (octave, scilab κλπ) για την επίλυση προβλημάτων αναγνώρισης προτύπων τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: αναγνώριση εικόνων, αναγνώριση ομιλίας, αναγνώριση κατηγοριών με τεχνικές clustering.

|Πίσω|


 

 

 
More Info
Greek