Σίτιση

Στο εστιατόριο σιτίζονται οι πλέον των 1000 σπουδαστές του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ αλλά και Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και Σχεδιασμού Εκθέσεων. Οι σπουδαστές με την εγγραφή τους μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους με το ετήσιο συνολικό εισόδημα των γονέων ή το αντίστοιχο Ε1 ή Εκκαθαριστικό σημείωμα του ιδίου οικονομικού έτους με το ετήσιο δηλούμενο ατομικό εισόδημα, αν και ο ίδιος ο σπουδαστής υποβάλλει χωριστή φορολογική δήλωση.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι "...δεν έχω πτυχίο άλλης Σχολής Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, όλα τα αναφερόμενα, στα δικαιολογητικά που σας υποβάλλω, στοιχεία είναι αληθή και τα πρωτότυπα (ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα) και δεν έχω δικό μου εισόδημα πέραν αυτού που αναφέρεται στη φορολογική δήλωση των γονέων μου και δεν υποβάλλω ο ίδιος φορολογική δήλωση"
  • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία
  • Υπεύθυνη Δήλωση γονέα που θα πρέπει να βεβαιώνει για την πιστότητα και ακρίβεια των αναφερομένων στα φωτοαντίγραφα.

 


Σχετικά έγγραφα

Αίτηση σίτισης σπουδαστή

Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86

 

 

 

 


More Info
Greek