Περιγραφή

Σκοπός της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ είναι να εξασκηθούν στους κατάλληλους εργασιακούς χώρους έτσι ώστε να είναι σε θέση να:

  • Αναπτύσσουν, υλοποιούν, διαχειρίζονται σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα σε οργανισμούς Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και επιχειρήσεις
  • Οργανώνουν, προγραμματίζουν, καθοδηγούν και ελέγχουν δραστηριότητες σε τμήματα οργανισμών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και επιχειρήσεων
  • Ασκούν δημοσιογραφία σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και σε Γραφεία Τύπου Οργανισμών και Επιχειρήσεων.

Η Δυτική Ελλάδα διαθέτει την απαραίτητη υποδομή, επιχειρήσεις και οργανισμούς ΜΜΕ, Εκδοτικούς οργανισμούς, Eπιχειρήσεις Δημιουργικού Σχεδιασμού κλπ, που αποδέχονται την πρόσληψη για πρακτική άσκηση των σπουδαστών του Τμήματος. Επί πλέον μεγάλο τμήμα αυτών μπορεί να απορροφήσει τους αποφοίτους.

Η απαίτηση για την εκπόνηση Π.Α. σπουδαστών του Τμήματος εκτός από το να έχουν κατοχυρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του ΝΠΣ (2/3 * 39 = 26), δηλαδή 26 μαθήματα (ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1), είναι να έχουν κατοχυρώσει επιτυχώς 9 από τα 13 συνολικά μαθήματα ειδικότητας (ΜΕ) του προγράμματος σπουδών του Τμήματος (ΑΠΑΙΤΗΣΗ 2)

Η διάρκεια τη πρακτικής άσκησης είναι (6) μήνες (ή 24 ημερολογιακές εβδομάδες πενθήμερης εργασίας) και πραγματοποιείται στο Η’ εξάμηνο σπουδών. Η περίοδος αυτής της άσκησης είναι συνεχόμενη, χωρίς διακοπή , εκτός των περιπτώσεων εποχιακών επιχειρήσεων.

Κάθε σπουδαστής που πρόκειται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση υποβάλει αίτηση / δήλωση στη γραμματεία του τμήματος του με την οποία δηλώνει μία ή περισσότερες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις στις οποίες ενδιαφέρεται να απασχοληθεί. Το Συμβούλιο του ΤΕΙ αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψή τους.

Μέσα στις υποχρεώσεις των σπουδαστών κατά το διάστημα της πρακτικής άσκησης είναι η τήρηση βιβλίου πρακτικής άσκησης το οποίο διατίθεται από το τμήμα. Στο βιβλίο πρακτικής άσκησης αναγράφονται από τον ασκούμενο οι εργασίες που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας κατά μήνα. Η καταχώρηση κατά μήνα ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή υπηρεσία, για την παρακολούθηση των ασκούμενων.

Μέσα στα δικαιώματά τους είναι η προβλεπόμενη αποζημίωση του ασκούμενου σπουδαστή που ορίζει το ποσό του 80% επί του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, συν 1% για την ασφάλιση του ποσού αυτού δεν θα δικαιούται καμιάς άλλης αποζημίωσης και δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής .

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο σπουδαστής υποβάλλει δια του πρωτοκόλλου της γραμματείας της σχολής στο τμήμα του ΤΕΙ που είναι γραμμένος το βιβλίο πρακτικής άσκησης, κατάλληλα συμπληρωμένο με τον αριθμό μηνιαίων εκθέσεων,(σε κάθε σελίδα θα υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη), την τελική έκθεση αξιολόγησης από το φορέα απασχόλησης και από τον φοιτητή το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και την επίδοσή του.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε και στο Τμήμα σπουδών Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας στα τηλέφωνα 2610 359445-7.

Σχετικά Έγγραφα

 


More Info
Greek