Κατά την διάρκεια εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ)

Ο σπουδαστής κατά την διάρκεια της εκπόνησης της 6 μηνιαίας Πρακτικής του Άσκησης οφείλει:

  • να συμπληρώνει το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης που έχει πάρει από το Τμήμα σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις που αναφέρονται μέσα σε αυτό ανά ημέρα
  • να συντάξει την ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση και να την κοινοποιήσει τόσο στον Επόπτη Καθηγητή όσο και στον Επόπτη του Φορέα Πρακτικής Άσκησης. Η ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση αποτελεί κομμάτι της τελικής Τεχνικής Έκθεσης την οποία θα πρέπει να ολοκληρώσει ο σπουδαστής κατά την διάρκεια της Πρακτικής του Άσκησης. Η σύνταξη και η κοινοποίηση της ενδιάμεσης Τεχνικής Έκθεσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο του 4ου μήνα εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης (ενδιάμεσο διάστημα)
  • να συντάξει την Τεχνική Έκθεση σύμφωνα με το πρότυπο. Η Τεχνική Έκθεση ακολουθεί σε μικρότερη έκταση τα πρότυπα της Πτυχιακής Εργασίας και η οποία δύναται να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και της λειτουργίας της επιχείρησης ή της υπηρεσίας, όπου θα απασχοληθεί ο σπουδαστής. Αναλόγως με τη φύση της επιχείρησης ή της υπηρεσίας, η τεχνική έκθεση μπορεί, να περιλαμβάνει ανάλυση των προβλημάτων και προτάσεις για την επίλυσή τους. Επίσης, η τεχνική έκθεση μπορεί, να αναφέρεται στην περιγραφή οποιοδήποτε άλλου θέματος τεχνικής φύσεως, σχετικό με το αντικείμενο της επιχείρησης, το οποίο θα γνωρίσει ο σπουδαστής κατά την διάρκεια της ΠΑ του. Για την προετοιμασία, της συγγραφής της τεχνικής έκθεσης και προκειμένου να είναι σε θέση ο σπουδαστής, να τη συντάξει άρτια, οφείλει ο σπουδαστής, να συλλέγει τα απαιτούμενα στοιχεία, καθ’ όλη την διάρκεια της απασχόλησής.

 

 
More Info
Greek